Japan, 13-24 nov. 2003 / Shibuya

Yves, Carine, Karl in the restaurant

Yves, Carine, Karl in the restaurant


Koalie, 2003