Japan, 13-24 nov. 2003 / Shin Yokohama

Alex, Vivien, Carine, Yves and Karl in front of Shin Yokohama train station

Alex, Vivien, Carine, Yves and Karl in front of Shin Yokohama train station


Koalie, 2003