Shinjuku Gyoen Orchids, 22 Nov. 2003 / Shinjuku Gyoen

Psychopsis Kalihi 'Big'

Psychopsis Kalihi 'Big'


Koalie, 2003