Shinjuku Gyoen Orchids, 22 Nov. 2003 / Shinjuku Gyoen

Yellow paphiopedilum (Lake Shinsei Duck)

Yellow paphiopedilum (Lake Shinsei Duck)


Koalie, 2003