Shinjuku Gyoen Orchids, 22 Nov. 2003 / Shinjuku Gyoen

Close up of orchid flowers

Close up of orchid flowers


Koalie, 2003