Shinjuku Gyoen Orchids, 22 Nov. 2003 / Shinjuku Gyoen

Yellow paphiopedilum

Yellow paphiopedilum


Koalie, 2003