Shinjuku Gyoen Orchids, 22 Nov. 2003 / Shinjuku Gyoen

Orchid exhibition poster at Shinjuku Gyoen

Orchid exhibition poster at Shinjuku Gyoen


Koalie, 2003