Hong Kong, May 05, 2001 / Fishermen

Some fishermen in the bay

Some fishermen in the bay


Koalie, 2002