Alexis, 28 May 2005 / Alexis, 28 May 2005

Christine feeding Alexis a strawberry

Christine feeding Alexis a strawberry


Koalie, 2005